Свържете се с нас

Защита на личните данни

Лични данни

Чл. 21.  Фил Трейдинг ЕООД  има право да събира и използва информация относно своите Потребители, когато лицето се регистрира като Регистриран потребител. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез електрония магазин www.lifeguard-shop.eu .

 

Обработване на информация за Регистрирания потребител

Чл. 22.

  1. Фил Трейдинг ЕООД  полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
  2. В регистрационната форма, попълвана от Регистрирания потребител при регистрацията, Фил Трейдинг ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Регистрираният потребител се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
  3. Ограниченията по ал. 1 не се прилагат, в случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Фил Трейдинг ЕООД има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

 

Цели, за които може да се използва информацията

Чл. 23.

  1. Фил Трейдинг ЕООД  събира и използва информацията по чл. 21 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и други цели. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за  Фил Трейдинг ЕООД.
  2. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до  Фил Трейдинг ЕООД на посочените адрес или e-mail за контакти.
  3. Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

 

Разкриване на информацията

Чл. 24.

Фил Трейдинг ЕООД  се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

  1. е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;                        
  2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
  3. други посочени в закона случаи.
  4. при изпращане на продуктите чрез куриерска фирма.